YOUTUBE VLOGGERLARI İLE KURULAN PARASOSYAL ETKİLEŞİMİN KADIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 1-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar günlerinin büyük bir çoğunluğu sosyal medyada geçirmektedir. Sosyal medyada belirli bir takipçi sayısına ulaşmış kişiler kullanıcıların satın alma niyeti üzerinde belli bir etkiye sahiptir. Parasosyal etkileşime yönelik yapılan çalışmalar ise kullanıcıların sosyal medya karakterleri ile yaşadıkları ilişki kullanıcı- takipçi ilişkisinden daha fazlası olduğunu göstermiştir. Bu nedenle kullanıcıların fenomenler ile geliştirdikleri parasosyal etkileşim düzeyine göre satın alma niyetlerini incelemek önemlidir. Bu çalışmada kadın tüketicilerin Youtube vloggerları ile kurdukları parasosyal etkileşimin satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelenmiştir. Araştırma için nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) tekniği tercih edilmiştir.  Bu doğrultuda Türkiye’de yaşayan 14-25 yaş arasında ve en az bir makyaj/güzellik kategorisindeki Youtube kanalını takip eden 11 kadın katılımcı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda parasosyal etkileşim ve satın alma niyeti arasında ilişki bulunmuştur, yaş arttıkça parasosyal etkileşimin yoğunluğu azalmaktadır. Eğitim durumu ve parasosyal etkileşim arasında da ters bir orantı vardır. Şöyle ki; eğitim düzeyi yükseldikçe kişilerin bazı parasosyal etkileşim sorularına verdikleri yanıtlar daha çok mantık çerçevesi içerisinde yorumlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

People spend most of their days on social media. People who have reached a certain number of followers on social media have a certain effect on the purchase intention of users. Studies on parasocial interaction have shown that the relationship between users and their social media characters is more than the user-follower relationship. For this reason, it is important to examine the purchase intentions of users according to the level of parasocial interaction they develop with the phenomena. In this study, the effect of female consumers' parasocial interaction with Youtube vloggers on purchase intention was examined. For the research, semi-structured interview (interview) technique, one of the qualitative data collection methods, was preferred. In this direction, in-depth interviews were conducted with 11 female participants between the ages of 14-25 living in Turkey and following the Youtube channel in at least one make-up/beauty category. As a result of the study, a relationship was found between parasocial interaction and purchase intention, the intensity of parasocial interaction decreases as age increases. There is also an inverse relationship between educational status and parasocial interaction. Namely, As the level of education increased, the answers given by the people to some parasocial interaction questions were interpreted more logically.

 

Keywords