BATMAN ÖRNEĞİNDE KENT İMAJININ OLUŞUMU VE İMAJIN GÖSTERGELERİ

Author :  

Year-Number: 2024-8
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 11:10:53.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 20-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İmaj, dış dünyadaki gerçekliğin birçok faktörün etkisiyle değişime uğrayarak zihinde tekrar varlık kazanmasıdır. İmaj türlerinden biri olan kent imajı bireylerin kafasında izledikleri filmler, haberler, okudukları kitaplar, dergiler ve kent hakkında yayılan bilgiler ile kendi yaşadıkları deneyimler sonucu elde ettikleri deneme yanılma yoluyla oluşmaktadır. Bu bağlamda araştırmamız Batman ilinin, Batman Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla, ilk olarak literatür araştırması yapılmış, daha sonra Batman Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler baz alınarak 452 öğrenciye uygulanan anket sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Örneklem olarak da gelişigüzel örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0.0 istatistiksel programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda verilen yanıtlar birbirine yakın gibi dursa da genel anlamda Batman ilinin öğrenciler arasında olumsuz bir imaj algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmada çıkan sonuca göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu düşüncelere sahip olduğu da saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Image is the re-existence of the reality in the external world in the mind by changing under the influence of many factors. City image, which is one of the types of images, is formed in the minds of individuals through trial and error as a result of the movies they watch, news, books they read, magazines and information spread about the city and their own experiences. In this context, our research aims to reveal how Batman is perceived by students studying at Batman University. For this purpose, firstly, literature research was conducted and then the results of the questionnaire applied to 452 students were evaluated based on the students studying at Batman University. Quantitative research method was utilized in the study. Random sampling method was preferred as a sample. The data obtained were evaluated using SPSS 22.0.0 statistical program. Although the answers given as a result of the research seem to be close to each other, it was determined that Batman province has a negative image perception among students in general. However, according to the results of the research, it was also determined that male students had more positive thoughts than female students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics