URAP 2020-2021 RAPORUNA GÖRE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DİYALOJİK İLETİŞİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 13:59:22.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 107-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkla ilişkiler alanına son yıllarda kazandırılan ilişkisel perspektif, kurumların paydaşları ile ilişki oluşturması ve sürdürmesinin temeline diyalog kavramını yerleştirmektedir. İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile değişen dünyada halkla ilişkilere yüklenen anlam ve önem de değişmiştir. Kent ve Taylor (1998), internetin kurum ve paydaşları için önemli bir diyalog aracı olduğunu ve diyalojik halkla ilişkilerin web ortamı ile bütünleşmesi için kurumların web sayfalarını beş ilkeyi temel alarak oluşturmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu ilkeler: diyalojik döngü, enformasyonun yararlılığı, yeniden ziyaret sağlama, arayüzün kullanışlılığı, ziyaretçilerin korunması şeklindendir.

Çalışmada, URAP 2020-2021 listesinde ilk 5’te yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin resmi Twitter hesaplarındaki diyalojik iletişim düzeyleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Twitter’ın standart bir arayüze sahip olması nedeniyle “arayüzün kullanışlılığı” ilkesi değerlendirmeye alınmamıştır. Bu çalışmanın amacı örneklem olarak seçilen 10 üniversitenin 12 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında Twitter profillerinde nasıl ve ne şekilde diyalojik iletişim sergiledikleridir. Üniversitelerin Twitter hesapları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada daha önce yapılan çalışmalardan uyarlanan bir araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerine kıyasla daha fazla içerik paylaşımı yaptıkları görülmüştür. Diyalojik iletişim ilkelerinin hem devlet hem vakıf üniversiteleri tarafından kullanılsa da düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The relational perspective, which has been introduced in the field of public relations in recent years, places the concept of dialogue at the basis of establishing and maintaining relationships with their stakeholders. With the developments in internet technologies, the meaning and importance attributed to public relations have changed in the changing world. Kent and Taylor (1998) stated that the internet is an important dialogue tool for institutions and stakeholders and that institutions should create their web pages based on five principles in order to integrate dialogic public relations with the web environment. These principles are: the dialogic loop, usefulness of information, the generation of return visits, the intuitiveness/ ease of interface:, conservation of visitors.

In the study, the level of dialogic communication in the official Twitter accounts of state and foundation universities, which are in the top 5 in the URAP 2020-2021 list, was tried to be analyzed. In the study, the principle of “the intuitiveness/ ease of interface” was not evaluated because Twitter has a standard interface. The aim of this study is how and in what way 10 universities selected as a sample displayed dialogical communication in their Twitter profiles between April 12 and May 12. Twitter accounts of universities were analyzed by content analysis method. According to the findings of the study, it was observed that state universities shared more content than foundation universities. It is concluded that although the principles of dialogic communication are used by both state and foundation universities, their level is low.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics