Dijital Çağın İnsanını Dijital Medya ile Kurduğu İlişki Üzerinden Anlamak: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 09:07:38.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Medya
Number of pages: 01-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postmodern anlamda zihni fragmante olmuş ve dijitalleşme ile çok fazla enformasyon yığını ile karşı karşıya kalan günümüz insanının, dünyayı kavrama ve anlamlandırma sürecini çok işlevsellik ve yoğun bir randıman kaygısıyla inşa etmeye başladığı düşünülmektedir. Örneğin günümüz insanı artık salt haber okumak amacıyla medyalara yönelmek yerine, salt medyaya yönelerek haber alma, eğlenme, zihninde boşluğa yer açmak için hızlı videolar izleme gibi nicelik olarak yoğun işlevleri aynı anda yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda bireylerin medya ile kurdukları geleneksel ilişkilerin de değişime uğradığı savından hareketle dijital medyaların bireylerin haberle kurduğu ilişkiyi yeniden nasıl biçimlendirdiğini yansıtmak gerekmektedir. Bu savdan hareketle dijital çağın insanını, anlam inşa etme aracı olarak konumlandırılan medyayı tüketme zemininde anlamak gerekmektedir. Bunun için bu çalışmada mesleki bir motivasyonla haber ile doğrudan bir ilişki kurduğu varsayılan iletişim fakültesi öğrencilerinin dijital dünyada var olma pratiklerinin haber edinme ihtiyacıyla örtüştüğü noktaları, haber edinmeye ilişkin yeni motivasyon ve davranış örüntülerini yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışmada, dijital araçları gündelik hayatlarında yoğun olarak kullanan bireylerin dijital kültürün farklı boyutlarını öne çıkardıkları görülmüştür. Buna göre bireylerin, multi-fonksiyonelliğini öne çıkararak internetin, ‘gerçeklik’ kavramına yaklaşımı ve temel alışkanlıkları değiştirdiğini söyleyebiliriz.

 

 

Keywords

Abstract

It is thought that today's people, whose mind has been fragmented in the postmodern sense and who are faced with too much information thanks to digitalization, have begun to construct the process of comprehending and making sense of the world with a concern for multi-functionality and intense efficiency. For example, today's people, instead of turning to the media just to read news, try to fulfill quantitatively intensive functions such as getting news, having fun, and watching fast videos to free up space in their minds, by turning to the media alone. In this context, based on the argument that the traditional relationships that individuals have with the media have also changed, it is necessary to reflect how digital media reshapes the relationship that individuals establish with the news. Based on this argument, it is necessary to understand the people of the digital age on the basis of consuming media, which is positioned as a means of constructing meaning. For this purpose, this study aims to reveal the points where the practices of existing in the digital world overlap with the need to obtain news, and the new motivation and behavior patterns regarding news acquisition, of communication faculty students, who are assumed to have a direct relationship with news with a professional motivation, through a semi-structured interview technique. In the study, it was observed that individuals who use digital tools extensively in their daily lives highlight different dimensions of digital culture. Accordingly, we can say that the internet has changed the basic habits and approach to the concept of 'reality' by highlighting the multi-functionality of individuals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics