NASIL FENOMEN OLUNUR? YOUTUBE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 11:48:08.0
Language : Türkçe
Konu : Radyo, Sinema ve Televizyon
Number of pages: 101-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıla damgasını vuran internet, gün geçtikçe bireyleri daha çok etkisi altına almaktadır. Gelişen internet teknolojileriyle birlikte sosyal mecralar, hayatımızda önemli bir konuma gelmiştir. Yeni medyayla birlikte youtuber, abone, takipçi, fenomen gibi birçok kavram hayatımıza girmiştir. Çalışmamızın odak noktası, fenomen kavramıdır. Tanınırlığını yalnızca yeni medya üzerinden sağlamış günümüz şöhretlerine fenomen adı verilmektedir. Bu çalışma, fenomen olmak isteyen kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, Youtube Türkiye örneğinde en çok takipçisi olan 10 Youtube fenomeni üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak fenomenlik ve fenomen olma ile ilişkili literatürde yapılmış çalışmalara göre araştırmacılar tarafından bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama sürecinde uzman görüşüne de başvurulmuştur. Buna göre çalışmanın evreni Youtube Türkiye örneklemi ise takipçi sayısı en yüksek 10 fenomen oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmacılar tarafından 1 Ekim-10 Kasım 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda ise; fenomen olmak için belirlenen kodların faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Fenomen olmak isteyen bireylerin takipçileriyle etkileşimin yüksek olması gerektiği, clickbait başlıklar kullanmasının faydalı olduğu ve kanalının tasarım kalitesine önem verilmesi gerektiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The internet, which left its mark on the 20th century, is affecting individuals more and more day by day. With the developing internet technologies, social media has come to an important position in our lives. With the new media, many concepts such as youtuber, subscriber, follower and influencer have entered our lives. The focus of our work is the concept of influencer. Today's celebrities, who have gained recognition only through new media, are called influencer. This study aims to examine what characteristics should be possessed by people who want to be an influencer, through the 10 Youtube influencers with the most followers in the example of Youtube Turkey. For this purpose, a coding scale was created by the researchers according to the studies conducted in the literature related to being an influencer. Expert opinion was also sought during the coding process. Accordingly, the universe of the study, example of Youtube Turkey, constitutes the 10 influencers with the highest number of followers. The study was carried out by the researchers between October 1 and November 10, 2022. As a result of the study; It has been observed that the codes determined to be an influencer are useful. It has been determined that individuals who want to be an influencer should have high interaction with their followers, it is beneficial to use clickbait titles, and the design quality of their channel should be given importance.

Keywords


 • Alper, A. (2012). Sosyal Ağlar. Ankara: Pelikan Yayıncılık.

 • Altun, Ş. (2019). Sosyal Medya ve Şöhret Kültürü: Youtube Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Atlı, O. (2022). Nasıl Fenomen Olurum?: Sosyal medyada Farklı Olmanın Yolları. London: Genmedıa.

 • Armağan, E. ve Doğaner, M. C. (2018). Fenomen Pazarlaması: Youtube Güzellik Vloggerları Üzerine Bir Araştırma. International Congress Of Political, Economic And Financial Analysis 2018 (223-234) içinde, Aydın.

 • Aydın, C. (2021). Sosyal Medya ve Tüketim Kültürü Perspektifiyle Instagram ve Youtube Üzerine Netnografik Bir Çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Biçim, A. (2019). Güzellik Youtuberlarının Kadın Tüketicilerle Geliştirdiği Parasosyal Etkileşimlerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Bulunmaz, B. (2014). Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazandı Ya Da Kim Kazanacak?. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 22-29.

 • Burucuoğlu, M. ve Yazar, E. (2019). Youtube’da Fenomen Performanslarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Business in The Digital Age, 2 (2), 69 – 78.

 • Çalapkulu, Ç. ve Şahin, M.O. (2022). Sosyal Medyanın Bireylerin Kişisel Gelişimine Etkileri: Youtube Kanalı Barış Özcan İncelemesi. Oltu Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences, 3(2), 57-62.

 • Çaycı, A. E. ve Aktaş, C. (2018). Dijitalden Tatmak: Yemeğin Yeni Gastro Mekanlardaki Seyirlik Gösterisinin Kültürel Yansımaları. TRT Akademi, 3 (6), 710-727.

 • Eren, O. (2007). Küreselleşme, Yeni Medya ve Demokratikleşme. Stratejik Analiz Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7, 88- 94.

 • Fırat, Y. (2020). Gösteri Toplumunun Yeni Aktörleri: Youtuberlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

 • Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., Freberg, L. A. (2011). Who Are The Social Media İnfluencers? A Study Of Public Perceptions Of Personality. Public Relations Review, 37(1), 90-92.

 • Gelebek, E. (2020). Gündelik Kültür Oluşturmada Yeni Medya Araçlarının Rolü: Youtube Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • İç, C. (2017). Video İçerik Üretimi Sağlayan Sosyal Ağ Sitelerinde Video Üretimi: Youtube Türkiye'de Video Üretimi İçerik Analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • İlhan E, Görgülü Aydoğdu A (2018). Türkiye’de YouTube Yayıncılığı ve YouTuber Olmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(47), 141- 166.

 • Jerslev, A. (2016). In The Time Of The Microcelebrity: Celebrification and the YouTuber Zoella. International Journal of Communication, 10, 5233–5251.

 • Kahveci, H. (2021). Sosyal Medya İçeriklerinin Ahlaki Değerler Bağlamında İncelenmesi: Youtube Örneği. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 204225.

 • Kalsın, B. (2016). "Habercilikte Dijital Videonun Yükselişi ile Birlikte Ortaya Çıkan Yöntemler ve 'Vice News' Modeli", Derleyen: Mehmet Gökhan Genel. Yeni Medya Araştırmaları 2. İstanbul: Ekin Yayınevi.

 • Kamacı, A. (2021). Sosyal Medya ve Şöhret Kültürü: Çocuk Youtuberlar Üzerine Etnografik Bir İnceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Kamal, N. (2013). Designing Online Social Networks To Motivate Health Behaviour Change (Doctoral dissertation, University of British Columbia).

 • Kuyucu, M. (2019). Y Kuşağı ve Youtube: Y Kuşağının Youtube Platformunu Kullanım Amaçları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 1107-1121. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3302.

 • Mavnacıoğlu, K. (2009). İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri. Elazığ: Fırat Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu ( 63-72) içinde. Elazığ.

 • Örs, M. (2021). İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 187–209.

 • Semiz, B. B. (2020). Sosyal Medya Fenomenleri Tarafından Yapılan Reklamlara Yönelik Tüketici Şüpheciliğinin Tutumlar ve Satın Alma Niyeti ile İlişkisinin İncelenmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(2), 115-136.

 • Senft, T. (2008). Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks. New York: Peter Lang.

 • Stone, P. J., Dunphy, D. C., Smith, M. S., Ogilvi, D. M. (1966). The General Inquirer: A Computer Approachto Content Analysis. Massachusetts: The M.I.T. Press.

 • Sezer, N. ve Özcan, Z. (2021). Yeni Bir Sınıflandırma Çalışması Olarak Sosyal Medya Fenomenlerinin Paylaşımda Bulundukları İçerik Türlerine Göre Sınıflandırılması: Youtube Örneği. İletişim Çalışmaları Dergisi 7 (1), 109-136.

 • Tam, M.S. (2020). Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarının, Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Rolü Üzerine Etkisi. (Yayınlanmış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Turan, N. (2007). Yeni Medya ve Gazetecilik (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Uğurhan, Y. ve Yaşar, İ. (2021). Fenomene ve Sponsorlu İçeriğe İlişkin Güvenin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinde Parasosyal İlişkinin Aracı Rolü: Youtube Özelinde Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 1789-1811.

 • Yıldırım, A. (2020). Türkiye’de YouTuber Fenomeni ve İzlenme Türlerine Göre YouTube Analizi. Yeni Medya, 2020 (9), 52-70.

 • Zinderen, İ. E. (2020). Yeni Medya Ekolojisi Ekseninde YouTube: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 215-232.

 • ‘En Çok Abonesi Olan Türk Youtube Kanalları Listesi’. Erişim (28.10.2022). https://tr.wikipedia.org/wiki/En_%C3%A7ok_abonesi_olan_T%C3%BCrk_YouTube_ kanallar%C4%B1_listesi.

 • Gözcü, O. (2022). YouTube Algoritmalarına Göre Başarılı İçerik Nasıl Üretilir?. Erişim (12.11.2022). https://www.norma.co/blog/youtube-algoritmalarina-gore-basariliicerik-nasil-uretilir.

 • ‘'Oyuncak Avı' YouTube kanalı lider!’. Erişim (20.08.2022). https://ajansspor.com/haber/oyuncak-avi-youtube-kanali-lider-366200

 • ‘Oyuncak Avı TV Nedir? Oyuncak Avı Kanalı Kimin?’. (20.08.2022). https://insandedikleri.com/oyuncak-avi-tv-nedir-oyuncak-avi-kanali-kimin/.

 • ‘Youtube Kanalınızı Geliştirme’. Erişim (18.10.2022). https://www.youtube.com/intl/tr_ALL/creators/how-things-work/content-creationstrategy/.

 • Tepeleni, Y. A. (2021). 11 Adımda Başarılı Bir YouTuber Nasıl Olunur? [blog]. Erişim (12.11.2022). https://tr.wix.com/blog/makale/youtuber-olmak-basarili-bir-youtubernasil-olunur

 • Danla Bilic. Erişim (14. 11.2022). https://www.youtube.com/c/DanlaBilic

 • Deli Mi Ne. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/c/DeliMiNe

 • Enes Batur. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/results?search_query=enes+batur

 • Kafalar. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/c/KafalarOfficial

 • Meryem Can. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/@MeryemCanOfficial

 • Noluyo Ya?. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/c/NoluyoYaa

 • Orkun Işıtmak. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/c/orkunisitmak

 • Oyuncak Avı. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/c/OyuncakAv%C4%B1TV

 • Oyuncakoynuyorum. Erişim (14.11.2022). https://www.youtube.com/results?search_query=oyuncakoynuyorum

 • Ruhi Çenet. Erişim (14.11.2022).https://www.youtube.com/c/Ruhi%C3%87enetMedya

                                                                                                    
 • Article Statistics