İnstagramda Benlik İnşaası: Bir Tarama Çalışması*

Author:

Year-Number: 2022-4
Number of pages: 1-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin yüz yüze inşa ettiği benlik sunumları günümüzde ivme kazanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde kapsam değiştirmiş ve sosyal ağların ortaya çıkışı ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 18 yaş ve üstü nüfusun instagram kullanımı ve benlik ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Görüşler, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıştır. Gençlerin instagramı daha fazla kullanma eğiliminde oldukları; katılımcıların dörtte birinden fazlasının instagramda beğeni almayı önemli gördükleri ve bunu kendilerini değerli veya memnun hissetmek ile ilişkilendirdikleri gözlenmiştir. Katılımcıların yarısının hesapların kişiyi ve çevresini yansıtmadığını düşündüğü, yaşanmayan hayatların yaşanıyor gibi gösterilmesi isteğinin bu görüşlerinin nedenleri arasında olduğu görülmüştür.  Elde edilen verilerden grubun üçte ikisinin instagramda sahte hesap kullandığı ve gençlerin bu konuda daha güçlü bir eğilime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Başka kişilerin hayatlarını gizlice izleme, paylaşımlarda kendini rahat hissetme, başka biri olma isteği, kendini farklı gösterme sahte hesap kullanılmasının başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır. İnstagramın yeni benlik oluşturmada kullanıldığına dair görüş grubun tamamına yakını tarafından paylaşılmaktadır. Başka hayatlara özenme, farklı görünmek, gerçek hayatta yapamadıklarını yapmak, benliklerinden memnun olmamak instagramda yeni benlik oluşturma ihtiyacının kaynaklarıdır. İnstagramın benlik tanıtımında da etkili olduğunu düşünülmekte ve topluma ulaşmanın kolay bir yolu olması ve kişi hakkında bilgi sahibi olunması bu görüşün nedenleri arasında olduğu belirtilmektedir. Katılımcılar yarısından fazlası instagramın yeni benlik oluşturulmasında en az orta derecede etkili olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Benlik, instagram, sosyal medya

 

Keywords

Abstract

The presentation of self in everyday life has been shifted from face-to-face settings to the social media platforms, increasing the popularity of the concept. This study aims to examine the views of people aged 18 and over who live in Turkey on self-perception and using Instagram. The study is survey research, which consisted of 381 participants. The data were collected by a questionnaire consisting of closed and open-ended questions. Frequency, percentage, and chi-square tests were used in the analysis of the data. The results revealed that young people tend to use Instagram more; more than a quarter of participants considered it important to get likes on Instagram and associated it with feeling valued or satisfied. In addition, the half of the participants thought that the social media accounts did not reflect the true-self and environment of people, instead reflected a ‘desired lifestyle’. Also, two-thirds of the group, especially the young participants, stated that fake accounts were used on Instagram to this end. Among the main reasons for using fake accounts were feeling of comfort while sharing, stalking other people, the desire for a different representation of self. Most of the participants agreed on the idea that Instagram is used for the construction of a new self. Wanting to be like someone else, looking cool, doing what they can't do in real life, not being satisfied with their selves are listed as the reasons to create a new self on Instagram. Instagram was also thought to be effective in self-promotion and considered an easy way to reach people and gather information about them. More than half of the participants considered Instagram to be at least moderately effective in creating a new self.

Keywords