NÖROPAZARLAMADA FACS CİHAZININ KULLANIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 21:55:17.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 101-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazarlama, ürün satın alınma sürecinde, tüketicilerin ürünlerle olan ilişkilerinde duygu durumları, tepkileri davranışlarının yapısını analiz eden bir alandır. Günümüz koşullarında tüketici davranışları ile ilgili çok yönlü yapıyı çözümlemek için çeşitli yöntemler geliştirilerek, tüketici grupları ile doğru bir iletişim kurulmaya ve pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle, yaşam tarzlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, iletişim kanallarındaki değişimler, tüketim tarzlarının farklı bir boyut kazanmasında etkili olmuş ve pazarlamada kullanılan geleneksel yöntemlerin tüketici davranışlarındaki bilinçdışı etkilerin neler olduğu konusunda yeterli bilgiyi sağlayamadığı görülmektedir. Son yıllarda tüketici davranışlarının bilinmeyen tarafları nöropazarlama alanında kullanılan farklı tekniklerle ortaya konmaya çalışılmaktadır. Nöropazarlama teknikleri kullanılan teknolojik alt yapı çerçevesinde tüketici davranışları ile ilgili farklı doneleri pazarlamacılara sunmaktadır.  Nöropazarlama alanı tüketici davranışlarının analizinde beynin işlevi hakkında nörometrik, biyometrik ve psikometrik ölçümler çerçevesinde bilgi vermeye çalışmakta ve tüketici davranışlarını kullanılan teknikler çerçevesinde uyaranlarında rolünü belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, nöropazarlama alanında biyometrik ölçüm araçlarından Facs cihazı hakkında bilgi verme amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Marketing is a field that analyses relations of consumers with products, their emotional conditions, reactions as their purchasing process of products. In order to solve multifaced structure of consumer behaviour, different methods have been developed to communicate consumer groups in a right way and identify marketing strategy. Especially, changings of life style, technological developments, changings communication channels are factors that acquisition different size of consumer behaviour. On the other hand, it is seen that traditional methods in marketing can’t provide efficient information about consumer behaviour from unconscious perspective. In recent years, unknown sides of consumer behaviour expose within the scope of technics of neuromarketing methods.  Techics of neuromarketing shows variety kind of information about secret parts of consumer behaviours to marketers according to technological infrastructure. As neuromarketing gives information about consumers, it tries to give information through neurometric, biometric, and psychometric measurements and it identify roles of stimulus on consumer behaviour. In this study,  one of the tools of biometric measurement about Facs machine is tried to explained in a detail way.

Keywords


 • Akgün, Ö., Ergün, G.Z.(2016).Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı Olarak Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, 223-235

 • Akpur,A., Zengin, B. (2020). Türkiye’de Yapılmış Nöropazarlama Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 34413473.

 • Al, Pop,N., Iorga, A.M. (2012). A New Challenge for Contemporary Marketing. Management and Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7 (4), 631-644.

 • Alpkoçak, A., Danışman, T. (2006).İnsan Yüzündeki Duygusal İfadenin Tanınması. Erişim Tarihi: 10.12.2021 http://people.cs.deu.edu.tr/alpkocak/Papers/siu2006.pdf.

 • Aytekin, P., Kahraman, A. (2014). A New Research Approach in Marketing:Neuromarketing. Journal of Management Marketing and Logistics, Cilt:1, Sayı:1

 • Barcea, M.D. (2012). Anatomy of Methodologies for Measuring Consumer Behavior in Neuromarketing Research, Proceedings of the LCBR European Marketing Conference, 1-14.

 • Behmeren, C. (2015). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Nöropazarlama Faaliyetlerinde Duyusal Algıların Etkisi:Psikonörobiyokimya Perspektifi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Bolls, P., Lang, A., Potter, R. (2001).The Effects of Message Valence and Listener Arousal on Attention, Memory, and Facial Muscular Responses to Radio Advertisements. Communication Research, 28(5), 627-651.

 • Çubuk, F. (2012). Pazarlamada Uygulamaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstitüsü.

 • Devaru, S.D.B. (2018). Significance Of Neuromarketing On Consumer Behavior. International Journal of Technical Research & Science, 3 (3) ,114-121.

 • Dinç, E.E. (2018). Türk Halkının Küresel ve Yerel Markalara Olan Duyusal ve Duygusal Tepkilerinin Nöropazarlama Yöntemleri Kullanılarak Karşılaştırılması ve Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Georges, M., Patrick, Tourtoulou A. S.Boyle.,Badoc,Michel. (2013).Neuromarketing in Action: How To Talk and Sell to the Brain. Kogan Page Publishers

 • Gez, K. (2017). Mizahi Televizyon Reklamlarına Yönelik Dikkatin İncelenmesinde Nörobilimsel Yöntemlerin Kullanımı (Yayınlanmış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • J,Genco., S, P.Pohlman, Andrew,S.P. (2013). Neuromarketing for Dummies. Mississauga:John Wiley and Sons Canada Ltd

 • Madan., C. R. (2010). Neuromarketing: the next step in market research?,Eureka, 1(1), 34-42

 • Micu,A., Capatina,A., Micu, A.E., Geru,M., Aivaz,K.A., Muntean, M.C. (2021), A New Challenge In Digital Economy: Neuromarketing Applied To Socıal Media, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 55 (4) ,133-148

 • Morin, C., Renvoise, P. (2019). Beyindeki İkna Kodu. (Çev. Gezer, T.). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Kitapları.

 • Murphy, E. R., Illes, J., Reiner, P. B. (2008). Neuroethics of Neuromarkating. Journal of Consumer Behavior, July October, 293-302.

 • Nunez, K. (2015). ‘Biometrics Applications in Marketing Research: Game Changing Marketing Research #2’. Erişim Tarihi: 10.02.2022. http://sdama.org/knowledge/biometricsapplications-in-marketing-research-gaming-changing-marketing-research-2/ .

 • Olga, B. Y., Natalya, N.K., Viktor, E. Reutov. (2021). Customer Emotions When Making an Online Purchase Decision: Results of Neuromarketing Experiments. Upravlenets, Ural State University of Economics, 12(4), 42-58,

 • Özmen, G. (2012). Kübik Bezier Eğrileri İle Yüz İfadesi Tanıma (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

 • Page, G. (2012). Scientific Realism: What 'Neuromarketing' Can And Can't Tell Us About Consumers. International Journal of Market Research, 54(2), 287-290.

 • Perrachione, T. K., Perrachione, J. R. (2008). Brains and Brands: Developing Mutually Informative Research in Neuroscience and Marketing. Journal of Consumer Behaviour, July-October,

 • Plassmann, H., Venkatraman, V., Huettel, S., ve Yoon, C. (2015). Consumer Neuroscience: Applications, Challenges, and Possible Solutions. Journal of Marketing Research. 52(4), 427-435.

 • R, Fortunato, Costa V. (2014). A Review Of Studies on Neuro Marketing. A Journal Of Management Research, Vol.6, No.2

 • Roth, V. A. (2014). The Potential of Neuromarketing as a Marketing Tool, University of Twente Student Theses. Erişim Tarihi: 05.02.2022. http://essay.utwente.nl/65342/.

 • Sarıel, S. (2002). Kullanıcı Kesitleriyle Yüz İfadelerini Analiz Eden Bir Çoklu Etmen Sistemi Uygulaması (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

 • Schaik, K.V. (2013). How Neuroscience Contributes to Neuromarketing. Erişim Tarihi: 08.02.2022. https://essay.utwente.nl/65341/1/vanschaik_BA_MB.pdf.

 • Tian., Y., L. (2004). Facial expression analysis. Handbook of Face Recognition. New York: Springer.

 • Uluç, T.R.A. (2020), Televizyon Reklamlarındaki Maskotların Nöropazarlama Yöntemleri ile İncelenmesi: Galvanik Deri İletkenliği ve Yüz Kodlama (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Ural, T. (2008). Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 2, 421-432.

 • Ustaahmetoğlu, E. (2015).Nöropazarlama Üzerine Bir Değerlendirme. Business Management Studies, An International Journal, 3(2), 154-168.

 • Utkutuğ, Ç.P. (2014). Nöropazarlama Kapsamında Tüketicilerin Televizyon Reklamlarına Gösterdikleri Duygulanım ve Bilişsel Tepkilerin Değerlendirilmesi (Yayımlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Walters, S. (1992). Marketing: A How to-do Manual for Librarians. New York: NealSchuman.

 • Yücel,A., Coşkun,P. (2018). Nöropazarlama Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28, Sayı:2, 157-177

 • Zurawicki, L. (2010). Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer. Springer, Boston MA: USA

                                                                                                    
 • Article Statistics