İbo ile Güllüşah ve Garip Filmlerinin Psikososyal Gelişim Özellikleri Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 54-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

                                                                    ÖZ

Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak insanın davranışlarını ve bilişsel süreçlerini açıklamaya çalışan psikoloji ve karmaşık insan davranışlarını sübjektif olarak beyaz perdeye aktaran sinema birlikteliği uzun geçmişe sahiptir. Erken ve orta çocuklukta sosyoduygusal gelişim yaşamın bütün alanlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı yönetmenliği Atıf Yılmaz tarafından İbo ile Güllüşah ve yönetmenliği Memduh Ün tarafından yapılan Garip filmlerinin erken ve orta çocuklukta sosyoduygusal gelişim açısından analiz edilmesidir. Bu çalışma İbo ile Güllüşah ve Garip filmlerinin erken ve orta çocuklukta sosyoduygusal gelişim açısından (ebeveyn tutumları, ceza, ihmal ve istismar, bağlanma, ebeveyn çocuk iletişimi, çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu) açısından analiz edildiği betimsel bir çalışmadır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Genel olarak filmlerde erken ve orta çocuklukta sosyoduygusal gelişimi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörlere ulaşılmıştır. Sinemanın eğitimde özellikle gelişim psikolojisi alanında kullanılması bu alanlarda yapılacak çalışmalara katkılar sunabilir. 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Psychology, which tries to explain human behaviors and cognitive processes using scientific research methods, and cinema which subjectively conveys complex human behaviors to the screen have a long history. Socio-emotional development in early and middle childhood affects all areas of life. The main purpose of this study is to analyze the Garip directed by Atıf Yilmaz and Ibo ile Güllüşah directed by Memduh Ün movies in terms of socio-emotional development in early and middle childhood. This study is a descriptive study in which Ibo and Güllüşah and Garip movies are analyzed in terms of socio-emotional development in early and middle childhood (parental attitudes, punishment, neglect and abuse, attachment, parental child communication, inferiority to hard work). Within the scope of the study, document analyses, which is one of the qualitative research methods, was used. In general, factors that positively and negatively affect socio-emotional development in early and middle childhood were found in films. The use of cinema in education, especially in the field of developmental psychology, can contribute to the studies to be carried out in these fields.

Keywords