REKLAMLARDA KULLANILAN MUTLULUK ÇEKİCİLİĞİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR REKLAM ÖRNEĞİ İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 160-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklamlar günlük yaşantımızda tüketiciyi karşı koyamayacağı bir mesaj bombardımanına maruz bırakmaktadır. Bunun sonucu olarak tüketiciler, tüketim ürünlerinden haberdar olmakta ve tüketim sürecine karşı koyamamaktadır. Mutluluk ise günümüz tüketicilerini tüketime yönlendiren başlıca unsurlardan biri olarak ele alınmaktadır. Tüketiciler günlük yaşantılarında mutsuz, üzgün, stresli veya depresyon halinde hissettikleri anlarda daha iyi hissetmek için yine tüketim davranışına yönelmektedir. Reklamlar da tüketicilere olumsuz durumlardan kaçış fırsatı olarak, sunulan çekiciliklerle ürün veya hizmetleri tüketmeleri için çeşitli mesajlar aktarmaktadır. Bu çalışmayla, mutluluk ve tüketim kavramları üzerinde reklamların sahip olduğu rol ele alınacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak Toblerone çikolata markasına ait seçili reklam örneğinin mutluluk çekiciliği kavramını ele alış şeklini detaylı biçimde incelemektir. Ortaya çıkacak bulgular beraberinde, mutluluk çekiciliği kavramının seçili reklam örneğine nasıl yansıdığını anlamaya çalışmak ve alana konuyla ilgili ek bilgi üretmek amaçlanmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, seçili reklam örneğinde tüketiciye çikolata ve mutluluk arasında paralel bir ilişki olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda tüketicinin mutlu olabilmek için reklamı yapılan ürünü tüketmesi gerektiği mesajının ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Advertisements expose the consumer to a message bombardment that they cannot resist in our daily life. As a result, consumers are aware of consumption products and cannot resist the consumption process. Happiness is considered as one of the main factors that direct today's consumers to consumption. When consumers feel unhappy, sad, stressed or depressed in their daily lives, they again turn to consumption behavior in order to feel better. Advertisements also convey various messages to consumers as an opportunity to escape from negative situations, to consume products or services with the offered attractiveness. In this study, the role of advertising on the concepts of happiness and consumption will be discussed. In this context, the purpose of the study is to examine in detail the way in which the selected advertisement example of the Toblerone chocolate brand deals with the concept of the appeal of happiness, using the semiotic analysis method. With the findings to be revealed, it is aimed to try to understand how the concept of the attraction of happiness is reflected in the selected advertisement example and to produce additional information on the subject. According to the data obtained at the end of the research, it has been tried to show the consumer that there is a parallel relationship between chocolate and happiness in the selected advertisement example. In this context, it has been determined that the message that the consumer should consume the advertised product in order to be happy is brought to the fore.

Keywords