SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE BENLİK İNŞASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-29 11:48:20.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 138-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojileri içerisinde bulunan sosyal medya kullanımı insan hayatının vazgeçilmez bir olgusudur. Sosyal medya ile iletişim anlık olabilmekle beraber yer ve zaman şartını yitirmektedir. Sürekli kendini; iyi, güzel/yakışıklı, statü sahibi, mutlu, sosyal bir birey olarak göstermek isteyen insanlar, bunu kendi oluşturdukları hesaplarında fotoğraf ve video paylaşımıyla sosyal medya çevrelerine yansıtmaktadır. Bu sebeple ücretsiz ve popüler olan Instagram sıklıkla tercih edilmektedir. Kullanıcılar, kendilerini göstermek istedikleri şekilde veya olmak istedikleri biri gibi yansıtabilmektedir. Bu noktada kullanıcının, takipleştiği kişilere karşı isteğine göre oluşturduğu bir benlik ve kimlikten bahsetmek mümkündür.
Instagram 2010 yılında ortaya çıkıp, kendini geliştirerek tüm akıllı telefonlara nüfuz etme gücüne sahip hale gelmiştir. Instagram uygulamasının araştırmaya uygun görülme sebebi erişim kolaylığı olmakla beraber uygulamada var olan filtre ve efektlerle kullanıcının arzusuna göre fotoğraf ve video üzerinde değişiklikler yapabilmesidir. Bu çalışma; yazarların sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram uygulamasındaki arkadaş listesinde bulunan, hem takip ettiği hem de takip edildiği 8 kadın üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı, farklı yaş gruplarındaki kadınların hesaplarında ki fotoğraf ve videoları hangi amaçla sergiledikleri ve bunu yaparken yeni bir benlik oluşturma noktasında nasıl bir yol izlediklerini ortaya çıkartmaktır. Araştırmaya dâhil edilen 8 kadının Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolar kendileri ile gerçekleştirilen görüşmelerden yola çıkılarak analiz edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar göz önünde bulundurularak gündelik hayatlarından farklı bir benlik inşası oluşturup oluşturmadıkları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden faydalanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların, çeşitli filtre veya efektlerle, sunumlarla veya hazırladıkları kompozisyonlarla günlük hayattan farklı bir benlik inşası oluşturduğu elde edilmiş olup, Erving Goffman’ın bahsettiği benlik sunumu kavramıyla bağdaştırılmaktadır.

Keywords

Abstract

The use of social media, which is included in communication technologies, is an indispensable phenomenon of human life. Although communication with social media can be instantaneous, it loses the place and time requirement. Constantly self; People who want to show them as good, beautiful / handsome, status, happy, social individuals reflect this to their social media circles by sharing photos and videos in their own accounts. For this reason, Instagram, which is free and popular, is often preferred. Users can reflect themselves in the way they want to be or as someone they want to be. At this point, it is possible to talk about a self and identity that the user creates according to his wishes against the people he follows.
Instagram emerged in 2010 and has developed itself and has the power to penetrate all smartphones. The reason why the Instagram application is deemed suitable for research is its ease of access, and the ability to make changes on the photo and video according to the wishes of the user with the filters and effects available in the application. This work; It was conducted through 8 women who were both followed and followed on the list of friends in the Instagram application, one of the social media accounts of the authors. The general purpose of the study is to reveal for what purpose women of different age groups display the photos and videos in their accounts and how they follow a new self-formation while doing this. The photos and videos shared by the 8 women included in the study on their Instagram account were analyzed based on the interviews held with them. Considering the aforementioned posts, it was investigated whether they formed a different self-construction from their daily lives. Within the scope of the research, semi-structured interview method was used. As a result, it was found that the participants formed a different self-construction from daily life with various filters or effects, presentations or compositions they prepared, and it is associated with the concept of self presentation mentioned by Erving Goffman.

Keywords


 • AKINCI VURAL, Beril Z., ve BAT, Mikail (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Araştırma”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 5 (20), s. 3348-3382.

 • AKYOL, Onur (2015). Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortak Özellikleri, (Editör) Mehmet Gökhan Genel. Yeni Medya Araştırmaları 1, Bursa: Ekin Yayınevi, s. 1-35.

 • BİLGİN, Mehmet (2018). “Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikolojik Bozukluklar Arasındaki İlişki”, The Journal of International Scientific Researches, 3 (3), s. 237-247.

 • BOTTON, Alain de (2005). Statü Endişesi, (Çev: Ahu Sıla Bayer), İstanbul: Sel Yayıncılık.

 • COŞKUN, Şeyma (2019). Kişilerarası İletişimde Benlik Sunumu: Instagramdaki Yeni Gelinler Üzerine Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • CÜCELOĞLU, Doğan (1996). Yeniden İnsan İnsana, İstanbul: Remzi Kitapevi.

 • ÇAKMAK, Veysel (2014). İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Örnek Olay İncelemesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Konya.

 • ÇALIŞIR, Gülsüm (2014). “Sosyal Medyada Benlik İnşası, Sunumu ve Tüketimi”, Uluslararası Akademik Konferans, s. 176-185, 16-17 Ekim 2014, İstanbul.

 • ÇALIŞIR, Gülsüm (2015). “Kişilerarası İletişimde Kullanılan Bir Araç Olarak Sosyal Medya: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Araştırma”, Humanities Sciences, 10 (3), s. 115-144.

 • ÇALIŞIR, Gülsüm ve UNCU, Gonca (2018). Aşkın İletişim Halleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Ankara: Gece Akademi.

 • ÇALIŞIR, Gülsüm; UNCU, Gonca; ÜNAL, Aleyna M. (2019). İletişim Bakış Açısıyla Hamam Kültürü, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7 (2) s. 1242-1266.

 • ÇAYIRLI, Ezgi (2017). Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Kişilik Yapılanmaları, Yaşam Doyumu Ve Depresyon Açısından İncelenmesi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • GOFFMAN, Erving (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, İstanbul: Metis Yayınları.

 • GÖKA, Erol ve BEYAZYÜZ, Murat (2012). Geçimsizler, İstanbul: Timaş Yayınları.

 • GÜÇDEMİR, Yeşim (2010). Sanal Ortamda İletişim Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, İstanbul: Derin Yayınları.

 • GÜNEY, Salih (2008). Davranış Bilimleri, Ankara: Nobel Yayınevi.

 • GÜRÜZ, Demet ve TEMEL EĞİNLİ, Ayşen (2012). Kişilerarası İletişim, Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ Erişim Tarihi: 16.03.2020.

 • https://webrazzi.com/2020/02/03/we-are-social-digital-2020-raporunda-turkiye- ozelinde-one-cikanlar/ Erişim Tarihi: 23.12.2020.

 • KOÇOĞLU, Sinem (2018). Instagram Tarihi: Instagram Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?, https://www.brandingturkiye.com/instagram-tarihi-instagramnedir-nasil-kullanilir-ne-ise-yarar/, Erişim Tarihi: 23.12.2020.

 • KONUK, Nebiye (2019). “Bir Sosyal Medya Aracı Olarak Instagram Kullanımı Ve Kişisel İletişim Kaygısı Üzerine Üniversite Öğrencileri ile Araştırma”, International Europen Journal Of Managerial Research, 3 (4) s. 1-26.

 • KÖSE, Erkut (2018). Sosyal Medya Ve Beğenilme Kaygısı, https://medium.com/t%C3%BCrkiye/sosyal-medya-ve-be%C4%9Fenilmekayg%C4%B1s%C4%B1-4cc4ff2d5b9b, Erişim Tarihi: 20.03.2020

 • ŞENER, Gülüm ve ÖZKOÇAK, Yelda (2013). Sosyal Ağlarda Görünür Olmak: Facebook Fotoğraflarında Bireyin Kendini Sunum Stratejileri, (Editörler) Can Bilgili ve Gülüm Şener. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-2, Kültür, Kimlik, Siyaset, İstanbul: Beslenme Saati Kitapları, 121-154.

 • ŞENTÜRK, Erman (2017). Sosyal Medya Bağımlılığının, Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Karışık Anksiyete Ve Depresif Bozukluk Hastaları İle Kontrol Grubu Arasında Karşılaştırılması Ve Kullanıcıların Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Ankara.

 • ULUER, Ayşe (2019). Instagram Paylaşımlarındaki Etkileşimin Benlik Duygusuna Etkisi: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneği, Erciyes Kayseri.

 • YENİÇIKTI TUFAN, Nagihan (2016). “Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk İletişim Dergisi, 9 (2) s. 92-115.

 • YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK Hasan (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics