AKADEMİK BİR DİSİPLİN OLARAK SİYASAL İLETİŞİM: 1990- 2000 YILLARI ARASI ULUSAL TEZ MERKEZİNDE BULUNAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-29 11:48:10.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 94-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişim, seçim süreçlerinde adayların ve partilerin her zaman çokça yararlandığı bir iletişim türü olmuştur. Bu iletişim türüne ilişkin yapılan akademik çalışmalara bakıldığında konunun daha çok siyasal reklamlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Kuşkusuz seçim sürecinin en etkili araçlarından birisi siyasal iletişim içerisinde değerlendirilen siyasal reklamlardır. Partiler/adaylar siyasal reklamlarla seçmenlerin tercihlerini etkilemeyi ve kendilerine oy vermeleri konusunda onları ikna etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik kitle iletişim araçlarının bireyler üzerinde önemli derecede etkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Çalışmada Türkiye’de 1990-2000 yılları arasında siyasal iletişim alanında yapılan doktora tez çalışmaları incelenmiş olup, bu alana ilişkin katkıları irdelenerek bir derleme yapılmıştır. Bu çalışmanın siyasal iletişim alanında tez yazacak veya çalışma yapacak olan araştırmacılara doktora tez çalışmalarının hangi konuları kapsadığı ve neleri içerdiği bakımından katkı sunması hedeflenmiştir. Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi incelenerek, belirlenen tarihler arasında toplam beş doktora tezi olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların tarihsel gelişimlerle bağlantılı olduğu ve siyasal iletişim alanının gelişimi ve daha sonra yapılan çalışmalara önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Political communication is always a form of communication from which the candidates and parties benefit mostly during the election processes. When the academic studies on this form of communication are considered, it is observed that the subject is commonly associated with the political advertising. One of the most effective instruments of the election process is undoubtedly the political advertisements that are evaluated within political communication. Through the political advertisements, the parties/candidates purpose to impress the choices of the voters and persuade them to vote for themselves. It has been revealed in the studies that the mass media for this purpose are significantly effective on individuals.
The doctoral dissertations conducted in the field of political communication between the years of 1990 and 2000 in Turkey were examined in the study and a review was carried out by examining their contributions to the relevant field. It is purposed that this study will contribute to the researchers to write doctoral dissertations or study in the field of political communication in terms of what subjects they cover. Upon examining The National Thesis Center of the Council of Higher Education (CHE), it was determined that there were a total of five doctoral dissertations between the specified dates. It was concluded that these studies are associated with the historical developments and significantly contributed to the development of the field of political communication and to the later studies.

Keywords