TÜRKİYE’DE SPONSORLUK ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 1-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sponsorluk kavramının modern anlamda gelişimi, küreselleşme ile eş zamanlılık göstermiştir. Modern anlamda sponsorluk kavramının özünde, ‘ticari bir potansiyelden yararlanmak için çeşitli etkinliklere nakdi ve benzeri destek verme’, şirket isminin ve markasının o etkinlikle birlikte anılmasını sağlama amaçlılığına hizmet etmek vardır. Küresel ekonomik anlayış, ulusal olan pazarların uluslararası pazarlara dönüşmesini sağlarken, firmaların rekabet ettiği marka sayılarının da artmasına neden olmuştur. Küreselleşme ile yaşanan ekonomik, kültürel ve psikolojik dönüşüm, küresel pazarlarda firmaların daha geniş kitlelere erişmek amacıyla aralarında sponsorluğun da bulunduğu farklı/çeşitli iletişim araçlarına başvurmasını gerekli kılmıştır. Etkinlik esaslı yürütülen sponsorluk faaliyetleri temelde mevcut ‘imaj’ı güçlendirme ve paylaşma odaklıdır. Ticari bir yatırım olarak görülen sponsorluk, günümüzde geçerliliği oldukça yüksek olan bir pazarlama iletişimi aracıdır. Bu çerçevede sponsorluk kavramı ve faaliyetlerini ele alan çalışmaları gözden geçirmek, tarihsel süreç içerisinde yaşanan dönüşümü ve seyri ortaya koymak açısından önemli ve değerlidir.
Türkiye’de sponsorluk alanında yapılan doktora tezleri incelenerek, sponsorluk ile ilgili tezlerin genel profilini ortaya koymak, tez yazmayı düşünen araştırmacılara fikir vermek amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsamını, bahsi geçen bu tezlerin tamamına erişildiği için tam sayım yöntemi uygulanarak tezlerin hepsi nitel araştırma yöntemine başvurularak incelemeye dahil edilmiştir. Veriler, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş; betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir
Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, ağırlıklı olarak tezlerin sosyal bilimler enstitüleri kapsamında yazıldığı; en fazla danışman unvanına profesörlerin sahip olduğu; sponsorluk alanında en fazla tezin devlet üniversitelerinde ve Marmara Üniversitesi’nde yazıldığı; ağırlıklı olarak yazılı dilinin Türkçe olduğu; nicel araştırma yönteminin en fazla kullanılan yöntem olduğu; en az karma yöntemin kullanıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The modern development of the concept of sponsorship has been synchronized with globalization. At the core of the concept of sponsorship in the modern sense is to serve “to provide cash and similar support to various events in order to benefit from a commercial potential”, to serve the purpose of ensuring that the company name and brand are associated with that event. The global economic approach has enabled the national markets to transform into international markets, while the number of brands in which companies compete has also increased. The economic, cultural and psychological transformation experienced with globalization that has taken place has made it necessary for companies to apply to different/various communication tools, including sponsorship, in order to reach wider audiences in global markets. Activity-based sponsorship activities are basically focused on strengthening and sharing the existing ‘image’. Sponsorship, which is seen as a commercial investment, is a marketing communication tool that is highly valid today. In this context, it is important and valuable to review the studies dealing with the concept and activities of sponsorship, and to reveal the transformation and the course of the historical process.
The aim of this course is to examine doctoral theses in the field of sponsorship in Turkey, to reveal the general profile of theses related to sponsorship, to give ideas to the researchers who are considering writing a thesis. Since all of these mentioned theses are accessed, the full count method is applied and all theses are included in the examination applied to the qualitative research method. The data were obtained through document review; analyzed using descriptive analysis technique.
According to the research result, mainly of the thesis is written within the context of Social Sciences Institute; consultant to be in possession of the title of professor at the most; at a maximum sponsorship State University and Marmara University in the field of the dissertation was written; the written language is mainly Turkish; the most used method of quantitative research methods; it was observed that the least mixed method was used.

Keywords