SOSYAL MEDYA EKONOMİSİ VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-26 11:07:07.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sosyal medya kavramı, günlük yaşantımızın bir parçası olmuştur. Sosyal medyanın gücü eğitimden siyasete üretimden tüketime, ekonomiden pazarlamaya devrimsel bir nitelik taşır hale gelmiştir. Temelinde insan olan bu mecranın endüstriyel bir gerçek olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple sosyal medyayı anlamak, yorumlamak, tüm yönleriyle ele almak önemlidir. Yeni gençlik ya da bilinen tanımıyla Z kuşağı, kişisel hesapları aracılığıyla dünyaya erişmekte, protestolar gerçekleştirmekte, finansal varlıklarını yönetmekte, sosyalleşmekte ve ekonomiyi de biçimlendirmektedir. Günümüz ekonomisinde, geleneksellikten çıkılmış, kabul edilenin aksine emek gücüyle çalışanların yerine çevrimiçi sanal bir ortamda kar-zarar hesaplarını, arz – talep mekanizmalarını oluşturmaktadır. Böyle bir çalışma ortamının oluşmasıyla istihdam edilme şekilleri değişmekte, üretimde geleneksel üretim anlayışından farklı olarak üretmekten ziyade mal ve hizmeti kullananlardan faydalanarak üretimlerini gerçekleştirmektedirler. Bunun sonucunda ise buna uygun arz talep oluşturulmakta bu da yeni bir ekonomik sistemi beraberinde getirmektedir. Sosyal medya ekonomisi olarak nitelendirilen bu kavram, serbest piyasa ekonomisi içinde kabullenilmek zorunda kalınmıştır.  

Sosyal medya teknolojinin gelişim göstermesiyle kendini yenilemektedir. Bulut bilişim teknolojisi ise sosyal medya açısından veri toplama için önem taşımaktadır. Kısaca, bulut bilişim topladığı verileri internet üzerinden bir ağ olan “bulut” üzerinde depolandığı ve işlendiği bir bilgi teknolojisi modelidir. Bu çalışmanın amacı bir sosyal medya platformu olan Facebook’da bulut bilişim teknolojisinin tüketici satın alma davranışını etkileyerek üretimi ve tüketimi nasıl yönlendirdiğini değerlendirmektir. Çalışma bu yönüyle yapılan çalışmalardan ayrışmakta ve yapılacak olan çalışmalara referans olması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Today, the concept of social media has become a part of our daily lives. The power of social media has revolutionized education, politics, production, consumption, economy and marketing. It should not be forgotten that this medium, which is based on human beings, is an industrial reality. For this reason, it is important to understand, interpret and handle social media in all its aspects. The new youth, or Generation Z as they are known, access the world through their personal accounts, organize protests, manage their financial assets, socialize and shape the economy. In today's economy, instead of working with the labor force, contrary to what is accepted, it creates profit and loss accounts, supply and demand mechanisms in an online virtual environment. With the formation of such a working environment, the way they are employed changes, and unlike the traditional understanding of production in production, they realize their production by benefiting from those who use goods and services rather than producing them. As a result, appropriate supply and demand is created and this leads to a new economic system. This concept, characterized as the social media economy, has had to be accepted within the free market economy.
Social media renews itself with the development of technology. Cloud computing technology is important for data collection for social media. In short, cloud computing is an information technology model in which the data collected is stored and processed on the "cloud", a network over the internet. The purpose of this study is to evaluate how cloud computing technology affects consumer purchasing behavior and directs production and consumption on Facebook, a social media platform. The study differs from the previous studies in this respect and is expected to be a reference for future studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics