HABER VE İDEOLOJİ: 2022 UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-26 11:07:14.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 75-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ukrayna Rusya krizi konusuna yönelik birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bir kısım çalışmalarda krizin kronolojisi ve uluslararası alandaki etkisi üzerinde durulurken, diğer bir kısım çalışmalarda krizin medyadaki haber ayağı üzerine durulmuştur. Özellikle haberin krize yönelik oluşturduğu ideolojik yanlılık ve hibrit savaşlarındaki rolüne odaklanılmıştır. Haber ve ideoloji arasında sıkı bir ilişki bağı bulunmaktadır. Önemli düşünürler, bu ikisi arasındaki bağı farklı şekillerde yorumlamışlardır. Bazıları haberi ideolojik manipülasyon, kodlanmış mesaj ve egemen değerleri benimseten bir araç olarak ifade ederken, bazıları da tahakküm kuran sınıfının rıza kazanma yolu, yanlış bilinç ve kurguya dayanan toplumun hayali ilişkisi şeklinde ifade etmiştir. Düşünürlerin temelde birleştikleri nokta ise, haber araçlarının hegemonik sınıfın elinde bulunduğu ve onların ideolojileri doğrultusunda haber içeriklerinin üretildiğidir. Bu bağlamda çalışma, 2022 tarihindeki Ukrayna Rusya krizine ilişkin yayınlanan haberlerin medya organları tarafından nasıl bir ideolojik perspektiften aktarıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada, medya organlarından Sputnik Türkiye ve BBC News Türkçe haber sitelerinde yayınlanan haberler Fairclough’un eleştirel söylem analizi modeli ile incelenmiştir. Analizler, 24 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasında ilgili haberle sınırlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, medya organlarının haber sitelerinde Ukrayna Rusya krizine ilişkin haberlerini büyük bir ideolojik farklılık içerisinde tanımlayarak kurdukları tespit edilmiştir. Ayrıca haber içeriklerinde bilgi savaşlarının ve krize ilişkin karşılıklı suçlamaların yaşandığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

There are many scientific studies on the Ukraine-Russia crisis. While some studies focused on the chronology of the crisis and its impact in the international arena, other studies focused on the news aspect of the crisis in the media. In particular, the ideological bias of the news towards the crisis and its role in hybrid wars were focused on. There is a close relationship between news and ideology. Important thinkers have interpreted the link between the two in different ways. While some expressed the news as a tool that adopts ideological manipulation, coded message and dominant values, others expressed it as the way of gaining consent of the dominating class, the imaginary relationship of society based on false consciousness and fiction. The point where the thinkers basically agree is that the news tools are in the hands of the hegemonic class and news contents are produced in line with their ideologies. In this context, the study aims to reveal what kind of an ideological perspective the news about the Ukraine-Russia crisis in 2022 is conveyed by the media. In this context, the news published in the Turkish news sites of media organs Sputnik Turkey and BBC News were analyzed with Fairclough's critical discourse analysis model. Analyzes were limited to the relevant news between February 24 – March 4, 2022. As a result of the analysis, it has been determined that media organs have defined their news about the Ukraine-Russia crisis in news sites by defining them in a great ideological difference. In addition, it has been observed that information wars and mutual accusations regarding the crisis are experienced in the news content.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics