#SAVERALPH SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYASI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 11:47:52.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 53-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950’li yıllardan itibaren literatüre giren sosyal sorumluluk kavramı, 2000’den sonra evrensel bir anlayışla tüm kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir anlayışa dönüşmüştür. Geçmişte devlet tekelinde yürütülen sosyal sorumluluk kampanyaları zamanla özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülmeye başlamıştır. Bu çalışma uluslararası bir sivil toplum kuruluş olan Humane Society International’ın kozmetik ürün sektöründe uygulanan hayvan deneylerine dikkat çekmek ve bu uygulamaya son vermek amacıyla hazırlamış oldukları #SaveRalph isimli kısa animasyon filmini konu almaktadır. Çalışmanın amacı bahse konu animasyon filminde yer alan göstergeleri Saussure ve Barthes’ın göstergebilim yaklaşımları çerçevesinde incelemek ve elde edilen göstergeleri yorumlamaktır. Çalışmanın örneklemini ve kısıtlılığını amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan #SaveRalph kampanyası oluşturmaktadır. Çalışmada göstergebilim analizi kullanılmış olup analiz doğrultusunda her kesit içerdiği farklı göstergeler bağlamında incelenmiştir. Çalışma son günlerde gündemde yer bulan hayvanlara yönelik acımasız ve umarsız yaklaşımın dile getirilmesi, bu noktada toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturulması bağlamında sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekmek açısından önem arz etmektedir. Çalışma sonucunda #SaveRalph kampanyasının hayvanlar ile aynı dünyayı paylaşmamıza rağmen onlara hak ettikleri gibi yaşama fırsatı verilmediğini, insanın kendi bencil arzu ve çıkarları doğrultusunda bahse konu hayvanları katlettiğini, yasal ve etik olmamasına rağmen gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel kuruluşların bu duruma seyirci kaldığını etkili görsel ve dilsel göstergeler ile ortaya koyduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Social responsibility used in the literature after 1950s has turned into an understanding that should be developed by all the corporations with a universal approach after 2000. Conducted by the governments in the past, social responsibility campaigns began to have been conducted by private and non-governmental organizations in time. This study focuses on the campaign named #SaveRalph conducted by Humane Society International to draw attention to the animal testing and to put an end to this barbarism. The study aims to analyze the indications that have denotations and connotations in the animated film through Saussure’s and Barthes’s semiotic analysis approaches and interpret the indications obtained. The sample and limitation of the study is the campaign #SaveRalph chosen via purposive sampling method. Every scene containing various indications are analyzed through semiotic analysis. The study is of great importance as it helps to give voice to the movement against cruel and indifference attitude towards animals, to raise awareness against the importance of social responsibility campaigns in society. As a result of the study, through effective visual and verbal indications, #SaveRalph campaign demonstrates that although we share the very same world with animals we do not give them the chance to live how they deserve, we slaughter animals because of our selfish desires and benefits, both govermental and private  organizations remain silent and do nothing against the troublesome issue.

Keywords