AİLE İÇİ ŞİDDETİN SOSYAL MEDYA YAYINCILIĞINDA NORMALLEŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-29 11:48:22.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Medya
Number of pages: 1-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medyanın gündelik hayata girişiyle sosyal medya platformlarında hane içinde çekilen ve aile hayatını yansıtan video, fotoğraf ve multi-medya içerikleri paylaşılmaya başlanmıştır. Sosyal medya içeriklerinin yaygınlaşması ise literatürde araştırma konusu olan özel alan ve kamusal alan ayrımını gündeme getirmiştir. Özel alan dönüşümünü aile perspektifinden görebilmek açısından bu çalışma önem taşımaktadır. Aile içerisinde yer alan bireylerin birbirlerine uyguladıkları şiddeti sosyal medyada nasıl yansıttıklarını, aile içi şiddetin sosyal medyada normalleştirilmesinin mümkün olup olmadığını görmek açısından bu çalışma mühimdir.Sosyal medya uygulamalarının denetim koşullarının yetersizliğini değerlendirmek, suç türlerinden biri olan şiddetin sosyal medyada temsilini örneklerle sunmak, aile içi şiddet gibi önemli bir problemin eğlence içeriğine dönüşmesinin olası sonuçlarını tartışmak, sosyal medyada bulanıklaşan özel alan sorununa ışık tutmak amaçlanmıştır.Araştırmada sosyal medya uygulama türlerinden video paylaşım platformlarından TikTok içerikleri ele alınmaktadır. TikTok’un seçilmesinin nedeni olumsuz örnekler ile gündeme gelmesidir. Çalışmada aile içi şiddet görüntülerini içeren TikTok videolarından derleme yapılmıştır. Araştırmada basit tesadüfî örneklem kullanılmış, 18 yaş altı bireyler ise etik boyutu nedeniyle araştırmanın dışında bırakılmıştır. İzlenme, yorum ve beğeni sayısının yüksek olduğu videolara öncelik verilmiştir. Bunun nedeni; ulaşılan birey sayısının yüksek olmasıdır. Çalışmada literatür taramasının yanı sıra haber ve diğer videolar göstergebilimsel metot ile çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the inclusion of social media into daily life, videos, photographs, and multimedia contents that were shot in the household reflecting family life began to be shared on social media platforms. The spread of social media content has brought the distinction between private and public space, which is the subject of research in the literature, to light. This study is important in terms of being able to see the transformation of private space from the family perspective. Besides that, this study is important to be able to see how individuals in the family reflect the violence they inflict on each other on social media, and whether it is possible to normalize domestic violence in social media. Aims of this study are to evaluate the inadequacy of the supervision of social media apps, to demonstrate the representation of violence, which is one of the criminal acts, on social media with examples, to discuss the possible outcomes of changing an important problem such as domestic violence into entertainment content, and to clear the blurred private space problem on social media up. In this study, contents from TikTok, a video sharing platform, one of the social media apps, will be discussed. The reason for choosing TikTok is that it comes to the fore with negative examples. A compilation will be made from TikTok videos containing domestic violence. By creating a simple random sample, individuals under the age of 18 will be excluded from the study due to ethical concerns. The videos with higher view, like and comment rates, will be prioritized since it is considered being viewed by more people. In addition to the literature review, news and video reviews have been analyzed with semiotic method in this research.

Keywords


 • Alankuş, S. (1). (2007). “Aile İçi Şiddeti Kışkırtma Aracı Olarak Medya”, Aile İçi Şiddete Son! Medya ve Aile İçi Şiddet Konferansı, İstanbul: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık.

 • Arslan, A. (2020).Sanal Alemin de Bir Hukuku Var!. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

 • Aydoğan, Ü. (2019).Ağ Toplumu Bağlamında Enformasyon Altyapısının Değişen Yayıncılık Ortamlarına Etkileri,(Yayımlanmış doktora tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bayrak, T. Yengin, D. (2021) Sanal Dünyada Yeni Şiddet, İstanbul: Der Yayınları.

 • Biçer, S. (2006).Türkiye’de İnternet Yayıncılığı ve Avrupa Birliği’ne Uyum, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bostancı, M. (2019).Sosyal Medya Dün, Bugün, Yarın. Konya: Palet Yayınları.

 • Çaycı Rahte, E. (2010). Aile İçi Şiddet ve Medya: Gündüz Kuşağı Programlarında Şiddetin Görünümü ve Yeniden Üretimi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 30, 18-34.

 • Çınar, Ö. (2021). Sosyal Medyada Şiddet: Sosyal Medya; Şiddet; Zorbalık; Mağdur, Journal Of Management Theory And Practices Research, 2(1), 37–44.

 • Çelenk, S. (2005). Medyada Şiddete Duyarlılık Paneli, Simge Kullanımı, 2.Oturum,1.Baskı, Ankara: RTÜK

 • Çoban, D. Ve Kaplan, M. (2022). Aile İçi Şiddette Medyanın Rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, 2 (1). 127-146.

 • Erdoğan, İ. (2020). Yeni Medya Aptallığı: YouTube Videolarında Aptalca Şeyler Yapmanın ve Söylemenin Ekonomi Politiği. TRT Akademi, 5 (10), 742-765.

 • Güngör, N. (2018). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 4.Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Fuchs,C. (2014). Sosyal Medya; Eleştirel Bir Giriş. (Çev. Kalaycı, İ. ve Saraçoğlu, D.). Ankara: NotaBene Yayınları.

 • Hall, F. (2014). Web Üzerinden Çalışmak: Dijital Yayıncılık. İstanbul: Profil Yayıncılık.

 • Heywood, A. (2013).Siyaset. (Çev. Özipek, B.B., vd.). Ankara: Adres Yayınları.

 • Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi; İnsan, Toplum, Ekonomi. İstanbul: Beta Yayınları.

 • Karakulakoğlu, S. E. (2015). İletişimde Sosyal Medya Sosyal Medyada Etkileşim, Geleceğin Web Teknolojileri: Web 3.0 ve Etkileşim, (Ed.: Özlem Oğuzhan), Kalkedon Yayınları: İstanbul

 • Kasım, M. (2013). Reklam Fotoğrafçılığı. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.

 • Khalikova, D. ve Fish, A. (2016). “Networked Idiots: Affective Economies and Neoliberal Subjectivity in a Russian Viral Video”. Global Media and Communication, 12 (2): 143-159.

 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.

 • Ovacık, A.C. (2008). Aile İçi Şiddetin Erkek Çocuğun Şiddet İçeren Suç İşleme Davranışına Etkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.

 • Ölçekçi, H. (2020). Dijital İletişim ve Küresel Kültürel Etkileşimin Homojenleşme, Kutuplaşma ve Melezleşme Süreçleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2020 (50), 146-163.

 • Özer, Ömer, (2010). “Medyada Şiddet Kültürü,” Konya: Literatürk.

 • UNICEF, Siber Zorbalık Nedir?, Erişim (10.05.2021), https://www.unicef.org/turkey/siber- zorbalık

 • TikTok Babaya Kışkırtma Etiketli Videolar, Erişim (01.04.2022), https://www.tiktok.com/discover/babaya-k

 • TikTok Anneye Kışkırtma Etiketli Videolar, Erişim (01.04.2022), https://www.tiktok.com/discover/anneme-k

 • TikTok Ağabeye Kışkırtma Etiketli Videolar, Erişim (01.04.2022) https://www.tiktok.com/discover/abiye-k

 • TikTok Ablaya Kışkırtma Etiketli Videolar, Erişim (01.04.2022). https://www.tiktok.com/tag/ablam

 • Bursada Bugün TV, Tiktok'ta çocuğa şiddet görüntüleri üzerine bakanlık harekete geçti, 22 Mart 2021, Erişim (04.04.2022), https://www.bursadabugun.com/haber/tiktok-tacocuga-siddet-goruntuleri-uzerine-bakanlik-harekete-gecti-1396464.html

 • TV100, Skandal görüntülerle Türkiye'yi ayağa kaldıran cani anne Nurcan Serçe gözaltına alındı!, 6 Şubat 2021, Erişim (04.04.2022), https://www.tv100.com/tiktokta-isminurcan-serce-oldugu-iddia-edilen-bir-kadinin-cocuguna-siddet-uyguladigigoruntulere-twitterda-tepki-yagdi-nurcan-serce-gozaltina-alindi-haber-538070

 • 19.06.2019 tarihli kullanıcıya ait TikTok videosu; Erişim (14.04.2022), https://www.tiktok.com/@mehmetilhan42/video/6704157370152389893

 • 1.02.2022 tarihli TikTok videosu, Erişim (14.04.2022), https://www.tiktok.com/@alisen_olucak/video/7063923965491809538

 • 03.02.2022 tarihli TikTok videosu, Erişim (14.04.2022), https://www.tiktok.com/@alisen_olucak/video/7060570954598010114

 • 08.02.2022 tarihli kullanıcıya ait TikTok videosu, Erişim (14.04.2022),

 • 20.02.2022 tarihli videosu, Erişim (14.04.2022), https://www.tiktok.com/@kinkongyu/video/7066552161047514369 https://www.tiktok.com/@kinkongyu/video/7069067161003707649 02.03.2022 tarihli kullanıcıya ait TikTok videosu, Erişim (13.04.2022),

                                                                                                    
 • Article Statistics