Yazım Kuralları


Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto, alt başlıkları ise yalnızca ilk harf büyük olmak üzere küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 10 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Gülsüm ÇALIŞIR) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıcı yazarın veya yazarların akademik unvanı, görev yeri, e-posta adresi ve ORCID bilgileri sayfanın altında dipnot şeklinde 10 punto ile gösterilmelidir. (Örneğin; Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, abcd@gumushane.edu.tr, ORCID: 0000.0000.0000.000x)

Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir.

Özetler 9 punto ile yazılmış ve en az 150, en fazla 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlığı ortalanarak bold (koyu) ve 12 punto ile yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orjinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda, başlıklar ve metin yazı stili, “Times New Roman” yazı stili, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı önce 0nk, sonra 6nk olmalıdır.

Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.

Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.

Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmeli. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 12 punto ile (gerektiğinde 9 puntoya kadar düşürülebilir) ve Times New Roman yazı stili olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinlerde paragraf aralığı önce 0nk, sonra 0nk ve 1 satır aralığında olmalıdır.

Yazılar; şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 30 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa düzeni, üst 3 cm, sol 2,5 cm, alt 3 cm, sağ 2,5 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.

Sisteme Yüklenilmesi Gereken Dosyalar:

1- Benzerlik Raporu

Makaleler için benzerlik (intihal) raporu gereklidir. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Kaynakça dahil edilmeden rapor alınmalıdır.

2- Etik Kurul Onay Formu

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) yer aldığı imzalı etik kurulu formu sisteme yüklenmelidir.

Etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda sorumlu yazarın bir word dosyasına "Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi kapsamında değerlendirilmek üzere göndermiş olduğum/olduğumuz '..................' başlıklı bu çalışma etik kurul izni gerektirmemektedir." ifadesini ekleyip imzalayarak (etik kurul onay formu bölümüne) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

3- Çıkar Çatışması Formu

 1. Tek yazarlı çalışmalarda aşağıdaki iki maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:

   2.  İki ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda ise aşağıdaki üç maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin tüm yazarlar veya sorumlu yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Araştırmacı Katkı Oranı:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:

 

Örnek:

ÇIKAR ÇATIŞMASI ve YAZAR KATKI BEYAN FORMU

Sayın Editör,

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..” isimli makalemiz ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Yazarlar çalışmaya eşit şekilde katkıda bulunmuştur.

 • Yazar Adı Soy Adı :
 • Katkı Oranı :
 • Çıkar Çatışması       : Evet- Hayır
 • Tarih :                             
 • İmza :

Tüm yazarlar için ıslak imzalı olmadır.

Çıkar çatışması olması durumunda aşağıdaki alana çıkar çatışmasının kapsamını açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-  Yazar Telif Hakkı Devir Formu

TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SMAC) EDİTÖRLÜĞÜNE

                                                                                                

Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi (Smac)

Makalenin Adı:

Yazar(lar)ın Adı Soyadı (makaledeki sırayla):

Sorumlu Yazarın

Adı, Soyadı:

TC Kimlik No:

 Adresi:

Sorumlu Yazarın İletişim Bilgileri;

Telefon:

E-mail:

Cep Telefonu:

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

 1. a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
 2. b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 3. c) sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları SMAC’a devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
 4. d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 5. e) tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin SMAC’in https://smacjournal.com/ adresi üzerinden makale gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne doğru girildiğini;
 6. f) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 7. g) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
 8. h) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını SMAC yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere SMAC’a devretmeyi kabul ve taahhüt ederim. Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin
 9. a) patent hakları;
 10. b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;
 11. c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına SMAC’ın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir. Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘SMAC ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

 

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı:                                                                                                                     İmza:

 

Kaynakların Gösterilmesi

Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.

Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.

3 veya daha çok yazar isimli yazılarda “ve diğerleri” kullanılmalıdır.

Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.

Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c,…” ibareleri kullanılmalıdır.

Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve sol 1 cm içeriden olmak üzere blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.

Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.

Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.

Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen “t.y” kısaltılması kullanılmalıdır.

Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.

 

Kitaplar

Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Elden, 2009: 175)]

 • Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.

Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Topsümer ve Elden, 2016: 88)]

 • Topsümer, F. ve Elden, M. (2016). Reklamcılık:Kavramlar, Kararlar, Kurumlar (15. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aktuğlu, Eğinli ve Misci, 2007: 66); Takip eden atıf: (Aktuğlu ve diğerleri, 2007: 66)]

 • Karpat Aktuğlu, I., Eğinli Temel, A. ve Misci, S. (2007). Temel Kavramlarla Reklam Ajansı-Reklamveren İlişkileri. Ankara: Nobel Dağıtım.

Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Moriarty ve diğerleri, 2015: 120)]

 • Moriarty, S., Mitchell, N., Wood, C. ve Wells, W. (2019). Advertising & IMC Prıncıples & Practıce (11th ed.). New York: Pearson.

Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Elden, 2018: 77)]

Elden, M. (2018). Reklam ve Reklamcılık (5.Baskı). İstanbul: Say Yayınları.

Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (Türkçe bilim terimleri sözlüğü : Sosyal bilimler, 2011: 1750)]

 • Türkçe bilim terimleri sözlüğü : Sosyal bilimler. (2011). Ankara: Akademi Kitabevi.

Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Tanrıdağ, 2015: 36)]

 • Tanrıdağ, O. (Ed.). (2015). Davranış nörolojisi : Beyin-davranış ilişkilerinin organizasyon prensipleri, sendromları ve hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapları

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Sirkeci, Şeker ve Elçin, 2015: 63)]

 • Sirkeci, İ., Şerker, G. ve Elçin, D.  (Ed.). (2017). Politics and Law in Turkish Migration. Londra: Transnational Press London.

Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Türk Tarih Kurumu, 2020: 92)]

 • Türk Tarihi Kurumu (2020). Atatürk ve Anzaklar. Ankara, Türk Tarih Kurumu.

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm
[Metin içinde atıf: (Aksoy ve Aydoğan Kılıç, 2020: 275)]

 • Aksoy ve Aydoğan Kılıç (2020). Pandemi Döneminde Sosyal Medya Üzerinden Marka İletişiminin Değerlendirilmesi: GSM Operatörlerinin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma, Covıd-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü içinde (273-307). Çalışır, G ve Diker E., Konya: Eğitim Yayınları.

Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Young, 2019: 150)]

 • Young, M. (2019). Dijital Çağda Ogilvy’ye Göre Reklamcılık. (Çev. Mesci, H.). İstanbul: The Kitap Yayınları.

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

 • Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
 • Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.

Dergi Makaleleri

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Orhon, 2004: 114)]

 • Orhon, E. N. (2004). Televizyonun Çarpışan Kişilikleri: Larry Kıng- Fatih Altaylı ve Öne Çıkan Erkeklikleri. Selçuk İletişim, 3 (2) , 113-121.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Ercan ve Özer, 2020: 169)]

 • Ercan, M. ve Özer, Ö. (2020). Kültürlerarası İletişim: Eskişehir’de Yaşayan Altkültür Gruplarından Biri Olan Arnavutların, Hâkim Kültürle İletişimi Bağlamında İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmları Dergisi, 10 (1) , 169-201.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Arasıl, Metin, Turan, Sinirlioğlu, ve Tarhan, 2020: 20); Takip eden atıf: (Arasıl ve diğerleri, 2020: 20)]

 • Sarı Arasıl, A , Turan, F , Meti̇n, B , Si̇ni̇rli̇oğlu Ertaş, H , Tarhan, N . (2020). Positive Psychology Course: A Way to Improve Well-Being. Journal of education and Future, (17), 15- 23.

Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Cebi ve diğerleri, 2018: 172)]

 Metin, SZ; Erguzel, TT; Ertan, G; Salcini, C; Kocarslan, B; Cebi, Tarhan, N…

. The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia From Late-Onset Bipolar Disorder. Clinical EEG and Neuroscience, 49(3), 171-176

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Doğan ve Aydoğan Kılıç, 2020: 68)]

 • Doğan ve Aydoğan Kılıç. (2020). Glokal Pazarlama: Netflix Türkiye’nin Sosyal Medyada Yer Alan Yerelleştirme Stratejileri, Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-93. http://dx.doi.org/10.29228/smacjournal.48632.

Web Kaynakları

Web Sayfası
[Metin içinde atıf: (Huberman, 2018)]

 • Huberman, E. (2019). ‘How A Scalable Content Strategy Can Spur E-Commerce Success’. Erişim (14.12.2020). https://adage.com/article/agency-collective/a-scalable-content-strategy-spur-e-commerce-success/316110.

Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (https://adage.com/)]

 • The 10 Best Instagram Analytıcs Tools For 2021’. Erişim (19.12.2020). https://adage.com/article/socialfox/10-best-instagram-analytics-tools-2021/2307221.

Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Hollıck, t.y.)]

 • Hollıck, C. (t.y.). ‘White Paper: Digital Paves the Way in Response to Covid-19’. Erişim (03.01.2021). https://digitalmarketinginstitute.com/resources/ebooks/dmi-member-survey-covid-19.

Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (https://www.aaaa.org/)]

 • History of Advertising’. Erişim (08.01.2021). https://www.aaaa.org/home-page/your-industry/history-of-advertising/.

 

Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2020)]

 • TÜİK (2020, Temmuz). Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2020 [Basın bülteni]. Erişim adresi http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33761

Blog
[Metin içinde atıf: (Fuchs, 2021)]

 • Fuchs, J. (2021, 26 Haziran). ‘The 5 Key Steps for a Successful Transition into a Marketing Role’. [Web günlük postası] Erişim adresi https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-role-transition

Wiki
[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

 • Sports psychology. (t.y.). The psychology wiki içinde. 2 Aralık 2008 tarihinde https://psychology.wikia.com/wiki/ Sports_psychology adresinden erişildi.

Tezler

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2019: 88)]

 • Çelik, Ö. (2019). Yapay Zeka Tekniğiyle İşitme Engelliler İçin Uzaktan İletişim Sistemi.  (Yayımlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Doğan, A. (2018). Okul Öncesi Özel Eğitim Çocuklarına Yönelik Mobil Uygulamaların Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (Şafak, 2018: 67)]

 • Şafak, M.F. (2018). Türkiye'de Spor Markası Yaratmak: Taraftarların Türk Futbol Takımlarının Markalaşmasına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

 Konferans Bildirileri

Konferans kitabında bildiri: Editörü olan
[Metin içinde atıf: (Çalışır ve Aksoy, 2018: 290)]

 • Çalışır, G. ve Aksoy, F. (2018 ). Sahte Haberler Hakkında İzleyici Perspektifi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Gönbak, E. R., ve Ontunç, S.K. (Ed.), Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 2018 (s. 290-301) içinde. Adıyaman: İksad Yayınevi.

Konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

 • Çalışır, G. ve Aksoy, F. (2018 ). Sahte Haberler Hakkında İzleyici Perspektifi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 2018 (s. 290-301) içinde. Adıyaman: İksad Yayınevi.

Raporlar

Resmi raporlar
[Metin içinde atıf: (Alkan ve diğerleri, 2014: 40)]

 • ALKAN, E., Ertem, A., Hatemoğlu, E., Hülür, Ü. ve Mollahaliloğlu,S. (2005). Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Mevcut Durum Raporu Okullarda Sağlık Eğitimi Ankara: Sağlık Bakanlığı. https://www.saglik.gov.tr/TR,11671/hifzissihha-mektebi-mudurlugu-mevcut-durum-raporu-okullarda-saglik-egitimi.html.

[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]

 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Faaliyet raporu: 2019 mali yılı. https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/PDF_Detay.

Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]

 • Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. https://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf

Gazeteler

Gazete: Yazarı belli olan
[Metin içinde atıf:  (Tamer, 2015).

 • Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/.

Gazete: Yazarı belli olmayan

            [Metin içinde atıf:  (https://www.hurriyet.com.tr)

 • Kovid-19 krizinin ardından yılın umut veren 17 teknoloji trendi. (2021, 24 Ocak). Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/.