MİZAHİ ÜRÜNLERİN MARKA KİŞİLİK KONSEPTİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: YILMAZ VURAL ÖRNEĞİ’NİN NETNOGRAFİ PERSPEKTİFİNDE AKTARIMI

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 75-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında çevrimiçi ağlarda üretilen tüm içerikler online itibarın bir parçası olarak görüldüğünden kişisel markalaşma her zamankinden daha önemli kabul edilmektedir. Çünkü kişiler, markalarına göre tanınıp sevilmektedir. Bu durum, özellikle toplumda sembol haline gelen sanat, spor ve siyaset dünyasındaki kişiler açısından bir gereklilik olarak görülmektedir. Kişisel markalaşmadaki amaç; fenomen olma, profesyonel bir kimliğe sahip olma, takdir edilme ve iyi bir gelir düzeyine sahip olma olarak düşünülmektedir. Kişiler belirledikleri vizyona göre bunların bir veya birden fazlasını hedeflemektedir. Bu noktada doğru kullanıldığında mizah, genç kitlelerin ilgisini çekmek için çok güçlü bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda mizahın, kişisel markalar üzerine yoğunlaşılmasındaki etkisini ortaya koymak ve sosyal ağların bu etkide ne denli rol oynadığını bulmak araştırmanın seyri açısından önemli bulunmuştur.

Bu araştırmanın amacı; Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural’a netnografik yönden yaklaşarak, ulaşılan bulgular perspektifinde kişisel marka ve mizahi ürün sunumu diyalektiğini ortaya koymaktır. Bu nedenle takipçi ve hayranların ürettikleri içerikler incelenerek, metinsel ve göstergebilimsel çözümlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda sosyal ağlardaki kültürel, çevresel ve bağlamsal faktörlerin belirlenmesine imkân sağlayan bir çeşit nitel araştırma yöntemi olan netnografi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma alt amaçları kapsamında hedef kitlelerden elde edilen bulgular içerik analizine göre çözümlenmiştir.

Sosyal medyadaki takipçi, fun ve kullanıcılar, Yılmaz Vural ile ilgili duygusal tepkilerini yoğun bir dijital iletişim bombardımanı ile göstermektedir. Metinsel çözümlemelerde “Anadolu”, “Milli Takım” ve “Fenerbahçe” gibi kodlar öne çıkmaktadır. Sanal ortamda kişisel markaya yönelik caps içerikleri ile ilgili özgün bir mizah anlayışı bulunmaktadır. Emojilerle desteklenen sözel mesajlar yoğun bir şekilde “come to cimbom”, “come to fenerbahçe” ve “come to milli takım” ibarelerini taşımaktadır. Buna göre; araştırmadaki modelin spor iletişimi dışındaki disiplinler için de yeni medya teknolojilerinin ve sosyal medyanın etkin gücü kullanılarak çeşitlendirilmesi önerilmektedir. 

Keywords

Abstract

In today's world, personal branding is considered more important than ever, as all content produced in online networks is seen as part of online reputation. Because people are known and loved according to their brands. This situation is seen as a necessity especially for people in the world of art, sports and politics, which have become symbols in society. The purpose of personal branding; being a phenomenon, having a professional identity, being appreciated and having a good income level. People target one or more of these according to the vision they have determined. At this point, humor, when used correctly, emerges as a very powerful tool to attract the attention of young audiences. In this context, it is important for the course of the research to reveal the effect of humor on concentrating on personal brands and to find out how much role social networks play in this effect.

The purpose of this research; Approaching Yılmaz Vural, one of the popular names of Turkish football, from a netnographic perspective, to reveal the dialectic of personal brand and humorous product presentation in the perspective of the findings. For this reason, the content produced by the followers and fans was examined and textual and semiotic analyzes were made. In this direction, netnography method, which is a kind of qualitative research method that allows the determination of cultural, environmental and contextual factors in social networks, was used. Within the scope of the research sub-objectives, the findings obtained from the target audiences were analyzed according to the content analysis.

Followers, fun and users on social media show their emotional reactions about Yılmaz Vural with an intense digital communication bombardment. Codes such as “Anadolu”, “National Team” and “Fenerbahçe” stand out in textual analysis. There is a unique sense of humor about the content of caps for personal brand in the virtual environment. Verbal messages supported by emojis include the phrases "come to cimbom", "come to fenerbahçe" and "come to national team". According to this; It is suggested that the model in the research should be diversified by using the effective power of new media technologies and social media for disciplines other than sports communication.

Keywords